Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

6872 9a8e 500

ninetypercentangel:

Kiss Me, I’m Delicious” — photographed by Harley Weir for i-D Magazine, The Beautiful Issue

June 02 2017

June 01 2017

imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viamol mol
3975 f7eb 500
Björk
Reposted from3ch0 3ch0 viaathlin athlin

May 31 2017

Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Jesteś szalona i niewinna. Całkowicie zepsuta i zupełnie niezepsuta. Rzecz najbardziej na świecie niebezpieczna.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavanitaas vanitaas
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viajoannna joannna
1632 6447 500

lottereinigerforever:

David Lynch by Karl Lagerfeld

Reposted fromLittleJack LittleJack viajoannna joannna

May 26 2017

Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viafindmehideme findmehideme
1917 9635 500
Reposted fromverronique verronique viakyszz kyszz

May 24 2017

7735 1112 500
Reposted fromkrzysk krzysk
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit via100suns 100suns
2148 7073 500

hauntedbystorytelling:

Zygmunt Rytka :: Obok sztuki / Next to Art, 1986 / source: fotografia-kolekcjonerska

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl