Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viajoannna joannna
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viajoannna joannna

July 08 2015

 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viaszarakoszula szarakoszula

July 07 2015

8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viaviva-salvadore viva-salvadore
7904 cb5e
Reposted fromretaliate retaliate viabrzask brzask
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viacrystalline crystalline
8156 b8e8 500
Reposted frompeper peper viabrzask brzask

July 06 2015

0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairiis iriis
Reposted frompeper peper viamanfredxoxo manfredxoxo

July 05 2015

7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viapimpmyheart pimpmyheart
3444 e35c
Reposted fromolass olass viapimpmyheart pimpmyheart
2908 ae54
Reposted frombanita banita viaegoistka egoistka
6612 a364
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatosiaa tosiaa
Reposted fromshakeme shakeme viatosiaa tosiaa
3481 7246
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl