Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care

July 08 2018

8079 48c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
7645 636e
Reposted fromtichga tichga viamushu mushu
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viapiehus piehus
3896 f825 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viahelenburns helenburns
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahelenburns helenburns
6285 f36f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamowmihou mowmihou
7872 4c54
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 05 2018

2291 02bd 500
Reposted fromherz herz viaPoranny Poranny
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
0003 db7c 500
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viarzzkropka rzzkropka
1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

5655 7252 500
Reposted fromdepth depth viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna viaczesctrawa czesctrawa
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
7634 5c0c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl